मची उत्पादने
  • You are here:
  • यु कॅल्म्प ५ दाती

    • छोट्या ट्रॅक्टरसाठी उपयुक्त (१२.५ hp ते २४ hp) अंतर्गत मशागतीसाठी बहुउपयोगी फोल्डींग डिझाईन मध्ये ७ दाती करण्याची सोय.
    • बेड रिजर व साइड कटर व पास जोडण्याची सोय
    • बऱ्याच अटॅचमेंट जोडता येतात.
    • बहुपयोगी म्हणुन प्रसिद्ध