मची उत्पादने
  • You are here:
  • साईड कटर

    • उसाच्या साईड कटिंगसाठी/खोडवा व्यवस्थापनेसाठी यु कॅप कल्टीव्हेटरला अॅटच करता येते.
    • पेरणी यंत्राला लावल्यास उसाला खत पेरणीसुद्धा करता येते